O ciljevima »

 

Ujedinjene nacije su na samitu održanom septembra 2015. godine usvojile rezoluciju A/RES/70/1 – Transforming ourworld: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda 2030 je univerzalna strategija i od država potpisnica se očekuje da mobilišu sve resurse kako bi cilјevi bili ostvareni do 2030. godine. Agenda 2030, sa svih 17 cilјeva, uklјučuje tri dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Indikatori cilјeva održivog razvoja mogu se naći na zvaničnom UN veb-sajtu: https://unstats.un.org/sdgs/

Vlada Republike Srbije je direktno učestvovala u razvoju i pisanju Agende održivog razvoja kroz uklјučivanje građana u proces putem konsultacija o razvojnoj agendi Post 2015 i direktnim učešćem predstavnika države na globalnim forumima na kojima su definisani cilјevi održivog razvoja. 

Multiresorna radna grupa za sprovođenje Agende za održivi razvoj 2030 osnovana je u decembru 2015. godine i sastavlјena je od visokih predstavnika 27 resornih ministarstava i drugih organizacija. Radnom grupom predsedava ministar nadležan za demografiju i populacionu politiku. 

Glavna uloga Multiresorne radne grupe za Cilјeve održivog razvoja je da:


Jedan od strateških dokumenata je Deklaracija o ulozi nacionalnih statističkih institucija u merenju i praćenju Cilјeva održivog razvoja (SDG) u kojoj se navodi da su nacionalne statističke institucije posvećene da svojom stručnošću doprinesu merenju Cilјeva održivog razvoja na profesionalan, nezavistan i nepristrasan način.