Web Analytics

Četvrta radionica posvećena Ciljevima održivog razvoja (COR)

19.01.2021.
vest3.jpg

Četvrta radionica posvećena Ciljevima održivog razvoja (COR) organizovana za članove interne radne grupe Republičkog zavoda za statistiku (RZS) održana je 30.12.2020. godine preko aplikacije MS Teams.


Radionici je prisustvovalo 10, od ukupno 15, članova interne radne grupe. Dnevni red radionice odnosio se na tekuća pitanja u vezi sa radom članova radne grupe na COR indikatorima.
Date su sledeće informacije i definisani sledeći zadaci za 2021. godinu:

Date su sledeće informacije i definisani sledeći zadaci za 2021. godinu:

  1. Početkom novembra 2020. godine na COR portalu, bazama, profilima i vizuelizaciji postavljeno je ukupno 83 COR indikatora za Republiku Srbiju (RS), od ukupno 245 (7 novih indikatora u odnosu na prethodnu bazu).
  2. Na osnovu 83 indikatora, u koje su bili uključeni i novi indikatori iz MICS-a, kao i iz drugih izvora, prof. dr Marija Babović napisala je Izveštaj o napretku u ostvarivanju COR do 2030 u Republici Srbiji. Pomenuti izveštaj na srpskom jeziku, možete preuzeti ovde, na engleskom jeziku ovde, a dvojezičnu publikaciju možete preuzeti sa ovog linka.
  3. Od januara 2021. godine, portal, diseminaciona baza, profili i vizuelizacija COR, kao i DevInfo baze – republička i opštinske – ažuriraće se 4 puta godišnje i to 31.01, 30.04, 31.08. i 31.10.
  4. Koleginice i kolege koji su zaduženi za pojedinačne ciljeve treba da nastave komunikaciju sa internim i eksternim davaocima podataka, kao i, kada se budu obezbeđivali novi podaci za RS, da prate UN sajt sa podacima i metapodacima.
  5. Zahvaljujući prikupljenim i ažuriranim podacima, u saradnji sa kolegama iz IT sektora, ažurirane su i ujednačene portali i baze, a naročito je unapređen portal sdg.indikatori.rs, koji će se i dalje redovno ažurirati i unapređivati.